پاکوب

در نظر بازی ما بی خبران حیرانند...

پاکوب

در نظر بازی ما بی خبران حیرانند...

پاکوب

به صفحه کلایمبینگ گرافی سر بزنید
سنگنوردی را از دید متفاوت ببینید
www.instagram.com/climbingraphy

طبقه بندی موضوعی

کروکی مسیر های منطقه انجیر چشمه

دیواره اصلی

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه سخت ترین طول کروکی مسیر
1 فراز Free Climbing 5.10A
2 شور انگیز Free-Aid درحال ترسیم
3 هدیه دریا Free-Aid درحال ترسیم
4 ابر مرد Free-trad کامل صعود نشده
5 ترنج Free Climbing 5.11A
6 Love climbing Free Climbing 5.10D
7 پژواک Free-trad 5.11A

مسیر های اسپرت پایین دیواره

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه مسیر کروکی مسیر
1 بی نام Free Climbing 5.10َA
2 بهار Free Climbing 5.10CD
3 بی نام Free Climbing 5.10A درحال ترسیم 
4 شکاف آموزشی 1 Free-Trad 5.9
5 شکاف آموزشی 2 Free-Trad 5.10A

مسیر های دیواره ماهور

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه سخت ترین طول کروکی مسیر
1 زنوز Free Climbing 5.10A درحال ترسیم
2 گردآفرید free-trad 5.10A-pg13 درحال ترسیم

مسیر های پشت دیواره اصلی

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه مسیر کروکی مسیر
1 آفتاب Free Climbing 5.12A
2 شکوه Free Climbing 5.11B

کروکی مسیر های منطقه توسکستان

مسیرهای اسپرت
ردیف نام مسیر سبک صعود درجه مسیر کروکی مسیر
1 Game Over Free Climbing 5.11BC
2 آبی Free Climbing 5.11B

کروکی مسیر های دیواره قلعه ماران

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه سخت ترین طول کروکی مسیر
1 رهایی Free-Aid 5.10A


کروکی مسیر های منطقه سنگنوردی دلیجان
دیواره انجیر و دره عقاب

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه مسیر کروکی مسیر
1 عرفان free climbing 5.11a
2 مش شهرام free climbing 5.10d
3 شیوا free climbing 5.11a
4 جبر جغرافیایی free-aid 5.13(پروژه)