پاکوب

در نظر بازی ما بی خبران حیرانند...

پاکوب

در نظر بازی ما بی خبران حیرانند...

اخبار وبلاگ:
معرفی منطقه شیرین آباد به همراه کروکی
نظراتی که به صورت خصوصی در وبلاگ درج می کنید امکان پاسخ داده شدن ندارند در صورت امکان برای جواب سوال ایمیل یا شماره تماس وارد کنید

طبقه بندی موضوعی

کروکی مسیر های منطقه انجیر چشمه

دیواره اصلی

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه سخت ترین طول کروکی مسیر
1 فراز Free Climbing 5.10A
2 شور انگیز Free-Aid درحال ترسیم
3 هدیه دریا Free-Aid درحال ترسیم
4 ابر مرد Free-trad کامل صعود نشده
5 ترنج Free Climbing 5.11A
6 Love climbing Free Climbing 5.10D
7 پژواک Free-trad 5.11A

مسیر های اسپرت پایین دیواره

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه مسیر کروکی مسیر
1 بی نام Free Climbing 5.10َA
2 بهار Free Climbing 5.10CD
3 بی نام Free Climbing 5.10A درحال ترسیم 
4 شکاف آموزشی 1 Free-Trad 5.9
5 شکاف آموزشی 2 Free-Trad 5.10A

مسیر های دیواره ماهور

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه سخت ترین طول کروکی مسیر
1 زنوز Free Climbing 5.10A درحال ترسیم
2 گردآفرید free-trad 5.10A-pg13 درحال ترسیم

مسیر های پشت دیواره اصلی

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه مسیر کروکی مسیر
1 آفتاب Free Climbing 5.12A
2 شکوه Free Climbing 5.11B
3 انتظار Free Climbing 5.9

کروکی مسیر های منطقه توسکستان

مسیرهای اسپرت
ردیف نام مسیر سبک صعود درجه مسیر کروکی مسیر
1 Game Over Free Climbing 5.11BC
2 آبی Free Climbing 5.11B

کروکی مسیر های دیواره قلعه ماران

ردیف نام مسیر سبک صعود درجه سخت ترین طول کروکی مسیر
1 رهایی Free-Aid 5.10A

کروکی مسیر های منطقه سنگنوردی دلیجان
دیواره انجیر و دره عقاب
 
ردیف نام مسیر سبک صعود درجه مسیر کروکی مسیر
1 عرفان free climbing 5.11a
2 مش شهرام free climbing 5.10d
3 شیوا free climbing 5.11a
4 جبر جغرافیایی free-aid 5.13(پروژه)